top of page

לוח מפגשים, תכנית העמקה, תשפ״ה.png

הלוואי שכל היצורים החיים יחיו בביטחון, ברווחה ויהיו מאושרים כל היצורים החיים באשר הם – המפוחדים ואיתני הרוח, בלי לפסוח על אף אחד מהם. הארוכים, העצומים, הבינוניים, הקצרים, הקטנים והגדולים. הנראים ואלה שאינם נראים אלה שחיים רחוק או קרוב; אלה שנולדו ואלה שטרם נולדו. הלוואי שכל היצורים החיים יהיו מאושרים

Sukhino và khemino hontu sabbe sattà bhavantu sukhitattà

Ye keci pàna bhutatthi tasà và thàvarà và anavasesà

Dighà và ye mahantà và majjhamà rassakànukathulà

Ditthà và yeva additthà ye ca dure vasanti avidure

Bhutà và sambhavesã và sabbe sattà bhavantu sukhitattà

Metta Sutta Sutta Nipata 143-152

bottom of page